A szakmai gyakorlat a nappali munkarendű hallgatók esetén

Jelentkezési időszak a hallgatók részére tárgyév március 1. napjától április 30. napjáig tart.
Szakmai gyakorlatra jelentkezés a szakmai gyakorlat előfeltételeinek teljesülése esetén
lehetséges.
A jelentkezéshez a hallgató letölti az AMK honlapján található Szakmai gyakorlati
oldalról a regisztrációs lapot, kitölti és aláírva leadja az érintett intézet adminisztrátora részére.

Amennyiben olyan gazdasági szervezetnél kívánja a hallgató a szakmai gyakorlatát végezni,
amellyel még nincs együttműködési keret-megállapodása az OE Alba Regia Műszaki Karának,
úgy le kell folytatni a leendő gyakorlati hely megfelelőségi vizsgálatát (akkreditáció). Ilyen
esetben a szakmai képző helynek ki kell töltenie az akkreditációs adatlapot, amely az AMK
honlapján a Szakmai gyakorlati oldalon letölthető, majd cégszerűen aláírva el kell juttatnia a
megfelelő intézet igazgató-helyettese részére. A szakmai gyakorlati hely megfelelőségéről, az akkreditálásról az adott szakot gondozó szakfelelős javaslata alapján az intézetigazgató dönt.

Az intézetigazgató intézkedik 2018. május 31-ig, hogy az új szakmai gyakorlati hellyel létrejöjjön a szakmai gyakorlat szervezésére vonatkozó együttműködési megállapodás.

A szakmai gyakorlat a levelező munkarendű hallgatók esetén

A levelező munkarendű hallgató (minden alap- és mesterszakon), aki a szak képzési céljainak
megfelelő munkakörben dolgozik, és a munkahelye azt a végzett munka jellege, az alapvető
feladatok részletes ismertetésével – például munkaköri leírással – cégszerűen igazolja, felmentési
kérelmet nyújthat be a gyakorlat elvégzése alól. A felmentési kérelmet az adott szak gondozásáért
felelős intézet intézetigazgatójához kell benyújtani, melyhez csatolni kell a munkáltató által
cégszerűen aláírt igazolást a végzett munka jellegéről, illetve a hallgató alapvető feladatairól,
valamint a kitöltött és cégszerűen aláírt értékelő lapot.

A szakmai gyakorlat lebonyolítása és elfogadtatása

A hallgató a szakmai gyakorlatáról munkanaplót vezet, amit a gyakorlat végeztével a szakmai
gyakorlat helyén a gyakorlati hely által kitöltött Igazolás szakmai gyakorlat elvégzéséről című
értékelő lappal együtt cégszerűen aláírat, majd a munkanaplóval együtt legkésőbb a következő
félév regisztrációs hetének utolsó napjáig az érintett intézet adminisztrátora részére lead.

Az intézetigazgató a hallgatói munkanapló és a szakmai gyakorlati hely által kiállított igazolás
alapján dönt a szakmai gyakorlat elfogadásáról. Az elektronikus leckekönyvben az aláírt igazolások alapján a teljesítés tényének berögzítéséről a tanulmányi osztály gondoskodik,
legkésőbb a soron következő félév regisztrációs hetének végéig.

 

  • Szakmai gyakorlat rendje (pdf)
  • Regisztrációs lap (jelentkezés szakmai gyakorlatra) (doc)
  • Akkreditációs adatlap (azon gazdasági szervezetek részére, akik szakmai gyakorlatra hallgatót kívánnak fogadni) (doc)
  • Együttműködési megállapodás (szakmai gyakorlathoz) (docx)
  • Igazolás szakmai gyakorlat elvégzéséről - alapszak, mesterszak (docx)
  • Igazolás szakmai gyakorlat elvégzéséről - Felsőoktatási szakképzés (doc)
  • Munkanapló (doc)
  • Kérelem szakmai gyakorlat munkatapasztalat alapján történő kiváltásáról (docx)
  • Szakmai gyakorlati helyek (OH nyilvántartott) (pdf)
  • Szakok szakmai gyakorlati követelményei (docx)