Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2016/17. tanév II. félévére.

 • I. Megpályázható helyek

Intézet neve

Foglalkoztatás heti óraszáma

Téma terület

Havi ösztöndíj mértéke

Felelős oktató

Mérnöki Intézet

1

15

szoftver fejlesztés

48.000 Ft

Hatalyák Dezső

Mérnöki Intézet

1

15

számítógép hálózatok

48.000 Ft

dr. Nagy Rezső

Mérnöki Intézet

1

10

digitális technika,
LEGO robotok

32.000 Ft

Dávid András

Geoinformatikai Intézet

1

10

geometria

32.000 Ft

Nagy Gábor

Geoinformatikai Intézet

1

10

informatika

32.000 Ft

Nagy Gábor

 • II. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

    1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
    2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
    3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
    4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
    5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
    6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.
 • III. Benyújtandó dokumentumok
    1. Pályázati űrlap;
    2. Intézeti fogadónyilatkozat;
    3. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
    4. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
    5. Kreditigazolás;
    6. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.
 • IV. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2017. február 10. (péntek) 12 óráig
az oktatási dékán-helyettes részére egy példányban benyújtani.
A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékán-helyettes bírálja el legkésőbb 2017. február 17. (péntek) 12 óráig.
A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.

Kelt: Székesfehérvár, 2017. február 06.

Dr. Seebauer Márta sk.
oktatási dékán-helyettes

 1. A szabályzat tartalma az alábbi oldalon megismerhető:
  http://uni-obuda.hu/files/private/regulation/12901/az-obudai-egyetem-demonstratori-rendszerrol-szolo-szabalyzata.pdf
 2. A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.
 3. A karok – választásuk szerint – a demonstrátori tevékenység ellátására az alábbi kategóriák szerint írhatnak ki pályázatot:
     1. a demonstrátor heti 15 órában történő foglalkoztatása esetére havi 48.000 Ft ösztöndíj;
     2. a demonstrátor heti 10 órában történő foglalkoztatása esetére havi 32.000 Ft ösztöndíj;
     3. a demonstrátor heti 5 órában történő foglalkoztatása esetére havi 16.000 Ft ösztöndíj.