FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSI REND
A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2017/2018. ÉVI PÁLYÁZATÁRA
AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2017/2018. évi pályázatára az oktatásért felelős miniszter felhívása megjelent.

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az OE-AMK Karon 4 fő alapképzésen és 0 fő mesterképzésen.

Az Óbudai Egyetemen a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj megpályázásának, elbírálásának rendje és feltételei az „Óbudai Egyetem Hallgatói juttatási és térítési szabályzata” 11. §-ának megfelelően történik a következőkben leírtak szerint:

 1. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatási intézmények a 2011. évi nemzeti felsőoktatási törvény alapján államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses, önköltséges, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.
 2. A 2011. évi nemzeti felsőoktatási törvény alapján a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2017/2018. évi pályázatán az alapképzésből mesterképzésbe felvételiző hallgatók - a mesterképzésre történő felvételi eljárásban való részvételük igazolása mellett - is részt vehetnek.

  A pályázat további feltételei:

  Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a felsőoktatási intézmények
  • kiemelkedő tanulmányi eredményű (I), és
  • szakmai területen kimagasló munkát végző (II), illetőleg
  • kiemelkedő közéleti, sport és egyéb tevékenységet végző hallgatói részesülhetnek.
 3. Az oktatásért felelős miniszter általános felhívásában megfogalmazott feltételeken túl, az egyetemen nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az részesíthető, aki az előző tanév mindkét félévében 4,0-nél jobb kreditindexet (ösztöndíj index) ért el és tudományos diákkörben, szakmai területen, illetve Hallgatói Önkormányzatban vagy más egyetemi közéleti tevékenység keretében kimagasló munkát végez.
 4. A hallgatóknak a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatukat a „NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ – PÁLYÁZATI  LAP” * 2 példányban történő kitöltésével, a szükséges mellékletekkel ellátva a kari Tanulmányi Osztályokra kell benyújtani 2017. június 26-ig.
  * A pályázati lap letölthető a neptun.uni-obuda.hu lapról, vagy beszerezhető a Tanulmányi Osztályokról.
 5. A pályázatokat a karok dékánjai vagy az általuk megbízott Bizottság bírálja el, illetve rangsorolja 2017. július 3-ig, a KHÖK-el egyetértésben.

  A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elbírálásának (pontértékelésének) szabályai

  1. a) Tanulmányi eredmény (kreditindex) tizedesre kerekített átlagának 10-szerese, legfeljebb 50 pont.
   b) nyelvvizsgáért legfeljebb 10 pont
   • B1 (alapfokú C) típusú nyelvvizsgáért                2 pont
   • középfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért         3 pont
   • B2 (középfokú C) típusú nyelvvizsgáért             4 pont
   • felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért            5 pont
   • C1 (felsőfokú C) típusú nyelvvizsgáért               6 pont
   A fenti pontok nyelvenként értendőek.
  2. Szakmai tevékenységért maximum 30 pont adható.
   Ügyelni kell arra, hogy a különböző tevékenységek súlyuknak megfelelően kerüljenek pontozásra. (pl. OTDK I. helyezés 30 pont, demonstrátori tevékenység max. 10 pont)
  3. Közéleti, sport és egyéb tevékenységért maximum a saját összpontszám 10 %-a adható (100 összpontos hallgató esetén 10 pont).
 6. A döntést (a rangsort) 2017. július 7-ig ki kell függeszteni a Tanulmányi Osztályok hirdetőtáblájára vagy a kar honlapjára, hogy az érintett hallgatók azt megismerhessék.
 7. A döntéssel kapcsolatban 2017. július 14-ig az érintettek fellebbezéssel élhetnek, amelyet a rektornak címezve a Tanulmányi Osztályokon adnak le.
 8. Az egyetemre beérkezett valamennyi pályázat egy példányát, a személyre szóló indoklással ellátott kari döntést papír alapon és elektronikusan, továbbá a beérkezett fellebbezéseket 2017. július 19-ig az oktatási főigazgatónak kell megküldeni.
 9. A fellebbezéseket a rektor bírálja el az EHÖK képviselőjének egyetértésével, majd valamennyi pályázati anyagot a Bíráló Bizottságok döntéseivel együtt 2017. augusztus 1-ig megküldi az oktatásért felelős miniszternek, aki az intézmény javaslata alapján odaítéli az ösztöndíjat.

Budapest, 2017. április 25.                                                                                 

 

Kártyás Gyula
oktatási főigazgató