Kari Tanulmányi Bizottság (KTB)

A hivatalból, illetve a hallgató által kezdeményezett tanulmányi ügyekben első fokon a Kari Tanulmányi Bizottság jár el. A KTB első fokon jogosult eljárni minden olyan hallgatói kérelem esetén, amelyet a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) nem utal más szerv hatáskörébe, így különösen (a) a kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése; (b) jogviszony szüneteltetésére irányuló kérelmek engedélyezése; (c) vendéghallgatói jogviszony engedélyezése; (d) a szakok, a karok, illetve az intézmények közötti átvétel; (e) az Egyetemen belül második szak-, szakirány felvétele. A bizottság szótöbbséggel határoz. Az első fokon hozott határozat (döntés) ellen a hallgató a TVSZ 13. §-ban szabályozott módon nyújthatja be a jogorvoslati kérelmét.

A Kari Tanulmányi Bizottságnak 7 tagja van: oktató (5 fő), HÖK képviselői (2 fő).

A Kari Tanulmányi Bizottság oktató tagjait a Kari Tanács választja három évre, a hallgatói tagjait a Kari Hallgatói Önkormányzat delegálja.

Oktatói tagok: Csala-Takács Éva (elnök), Dávid András, Petőné Dr.Csuka Ildikó, Dr. Tarsoly Péter, dr. Kovács Miklós (VI/19/2017.10.31. AMK határozat)

HÖK tagok: Bartalis Ádám, Sipos Réka

Kari Kreditátviteli Bizottság (KÁB)

Más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben, vagy saját intézményben szerzett kreditek elismeréséhez az ismeretek egyezésének mértékét a Kari Kreditátviteli Bizottság állapítja meg. A Kari Kreditátviteli Bizottság a hallgató kérelmében foglaltak, a vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatok alapján dönt. A kredit-beszámításra vonatkozó részletes szabályokat a TVSZ 33. §-a tartalmazza.

A Kari Kreditátviteli Bizottságnak 5 tagja van.

A Kari Kreditátviteli Bizottság oktató tagjait a Kari Tanács választja három évre.

Oktatói tagok: Csala-Takács Éva (elnök), Dávid András, dr. Kovács Miklós, Petőné Dr.Csuka Ildikó, Dr. Tarsoly Péter (VI/18/2017.10.31. AMK határozat)

Kari Minőségirányítási Bizottság

A Karon a minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos operatív feladatok ellátására, valamint a Karon folyó képzési és kutatási tevékenység ellenőrzésére Kari Minőségirányítási Bizottság működik.

A Kari Minőségirányítási Bizottságnak 4 tagja van: hivatalból a kari minőségügyi megbízott (1 fő), delegálás útján oktató (2 fő), HÖK képviselője (1 fő).

A Kari Minőségirányítási Bizottság oktató tagjait a Kari Tanács választja három évre, a hallgatói tagjait a Kari Hallgatói Önkormányzat delegálja.

Kari minőségügyi megbízott: Fejes Gábor

Oktatói tagok: Csala-Takács Éva, Makó Margit (VI/17/2017.10.31. AMK határozat)

HÖK képviselő: Epresi Konrád

Kari Oktatási Bizottság

A Karon oktatással kapcsolatos operatív feladatok ellátásra Kari Oktatási Bizottság működik, amelynek feladata (a) a kar oktatási dékánhelyettesének segítése, (b) a karon folyó oktatási feladatok koordinálása, és a Kari Tanács számára készített oktatási előterjesztések előzetes véleményezése. A Kari Oktatási Bizottság ezeken kívül (a) véleményezi az oktatást érintő szabályzatok tervezetét, (b) véleményezt mond a képzési programokról, tantervekről, tantárgyprogramokról, gondoskodik azok folyamatos felülvizsgálatáról, (c) közreműködik az órarend kidolgozásában, koordinálja az oktatói terheléseket, (d) felügyeli az oktatási félévek (elsősorban félév elejei és félév végi) feladatok ellátását.

A Kari Oktatási Bizottságnak 13 tagja van. A Kari Oktatási Bizottság tagjai: az oktatási dékánhelyettes (1 fő), az oktatási ügyekért felelős intézetigazgató-helyettesek (2 fő), a helyi szakfelelős oktatók (1fő/szak, összesen 6 fő), a Dékáni Hivatal vezetője (1 fő), HÖK képviselője (3 fő).

Oktatói tagok: Dr. Pogátsnik Monika (oktatási dékánhelyettes, műszaki menedzser szak szakfelelőse), Dr. Katona János (Geoinformatikai Intézet igazgatóhelyettes), Dr. Borbély József (Mérnöki Intézet igazgatóhelyettes), Nagyné Dr. Hajnal Éva (mérnökinformatika BSc, mérnökinformatika FOKSZ helyi szakfelelőse), Dr. habil Györök György (villamosmérnöki BSc helyi szakfelelőse), Dr. Széll Károly (gépészmérnöki BSc, mechatronikai MSc helyi szakfelelőse), Csala-Takács Éva (dékáni hivatalvezető).

HÖK képviselők: Epresi Konrád, Bartalis Ádám, Sipos Réka.

Kari Fegyelmi Bizottság

A fegyelmi jogkört első fokon a Kari Fegyelmi Bizottság gyakorolja.

A Kari Fegyelmi Bizottságnak 5 tagja van. A Kari Fegyelmi Bizottság tagjai: oktató (3 fő), HÖK képviselői (2 fő).

A Kari Fegyelmi Bizottság oktató tagjait a Kari Tanács választja három évre, a hallgatói tagjait a Kari Hallgatói Önkormányzat delegálja.

Oktatói tagok: Dr. Halász József, Dr. Nagy Gábor, dr. Kovács Miklós (II/2/2016.02.17. AMK határozat)

HÖK képviselők: Bartalis Ádám, Sipos Réka.

Szakmai Tanácsadó Testület

Kar vezetésének tanácsadó testülete a Szakmai Tanácsadó Testület, amely a Kar kimagasló tapasztalatokkal rendelkező vezető oktatóiból, valamint az oktatás és az ipar területéről meghívott vezető szakemberekből áll. A Testület tagjait a Kari Tanács véleményének kikérését követően, a dékán kéri fel.