Kari Tanács

A Kari Tanács hatáskörében meghatározza: (a) a kar oktatási és kutatási munkáját, gazdálkodását alapvetően érintő elveket, feladatokat, programokat és megalkotja a kar, szervezetére és működésére vonatkozó ügyrendjét, (b) a felsőoktatási szakképzés, az alap-, mester- és szakirányú továbbképzés kari feladatait, (c) az egyetemi irányelvek alapján a karhoz tartozó szakok tanterveit, a kar gondozásában lévő tantárgyi programokat, (d) a kar szervezeti egységeinek működési rendjét.

A Kari Tanács hatáskörében dönt: (a) a kari szervezeti egységek hatáskörét meghaladó minden olyan szervezeti kérdésben, amely nem tartozik felettes testületek és személyek hatáskörébe, (b) a kar rendelkezésére álló pénz- és vagyoni eszközök felhasználásának elveiről, a jóváhagyott költségvetés felhasználásáról, a kari gazdálkodási keretek felosztásáról és az előző évi kari költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról, (c) a kar és a szervezeti egységek munkájáról készített beszámolók elfogadásáról, (d) a Kari Tanács állandó- és munkabizottságai tagjainak és elnökének személyéről, (e) a záróvizsga bizottságok elnökeinek személyéről, (f) továbbá minden olyan ügyben, amelyet a Szenátus, jogszabály, illetve az egyetemi szabályzatok a testület döntési jogkörébe utalnak.

A Kari Tanács hatáskörében javaslatot tesz: (a) a kar szervezetét, működését és fejlesztését, oktatási és kutatási munkáját, gazdálkodását érintő tervekre és a programokra az egyetemi irányelvek alapján, (b) szakalapításra, szakindításra, intézet létesítésére, megszüntetésére, összevonására, a kari képzés korszerűsítésére, új oktatási területekre, (c) oktatói és kutatói, tanári munkakörök létesítésére, pályázatok kiírására, oktatók, kutatók meghívására, (d) oktatói, kutatói, tanári kinevezésekre és felmentésekre, (e) intézetigazgató megbízására, (f) a kart érintő megállapodásokra, (g) egyetemi elismerések, munkatársi címek (munkatársi, főmunkatárs, tanácsos, főtanácsos) adományozására, (h) szenátusi állandó bizottság kar által delegált tag személyére.

A Kari Tanács hatáskörében véleményt nyilvánít: (a) a kart érintő és a felettes szervek döntési jogkörébe tartozó ügyekben, (b) egyetemi tanári, kutatóprofesszori kinevezéssel, felmentéssel kapcsolatban, (c) dékáni, dékánhelyettesi, intézetigazgatói és dékáni hivatalvezetői megbízás tárgyában, (d) minden, a kar feladatait és tevékenységét érintő bizottság elnöke és tagjai kinevezésével és felmentésével kapcsolatban, (e) a rektor, a kancellár, a Szenátus, illetve a Kari Hallgatói Önkormányzat felkérésére. A Kari Tanács hatáskörében beszámoltatja a kari és az intézeti vezetőket, valamint beszámolót kérhet a karon működő minden egységtől és szervezettől.

A Kari Tanács létszáma: 14 fő. A Kari Tanács szavazati jogú tagjai: a dékán, mint a tanács elnöke (1 fő), az intézetigazgatók (3 fő), az oktatók választott képviselői (6 fő), a nem oktatói képviselők (1 fő), a Kari Hallgatói Önkormányzat elnöke (1 fő), a hallgatói önkormányzati képviselők (2 fő). Állandó – tanácskozási jogú – tagjai az ÓE SZMR 81. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak személyeken túl: az intézetek igazgatóhelyettesei, a HR és közkapcsolati vezető.

A 2024. február 9-én tartott AMK Közgyűlésen 4 évre megválasztott Kari Tanács tagok:

Az oktatók választott képviselői: Dr. Katona János, Dr. habil Molnár Gábor, Módné Takács Judit, Dr. Udvardy Péter, Tolner Nikoletta, Fejes Gábor Richárd  

A választott nem oktatói képviselő: Takács Éva

HÖK képviselők: Harcsa Balázs, Füleki Dániel, Katona Bence

A Kari Tanács titkára: Takács Éva dékáni hivatalvezető