Geoinformatikai szakmérnök / szakember

GEOINFORMATIKAI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS
TÁVOKTATÁSSAL 
NEMZETKÖZI KERETEKBEN

 • A képzési cél
  A geodézia és térinformatika legújabb nemzetközi és hazai szakmai eredményeit ismerő, a szakma különböző területein felmerülő feladatok végrehajtására képes jól felkészült szakemberek képzése, akik alkalmasak magas színvonalú, önálló munkavégzésre speciális feladatok megoldása során. Ebbe tartozik minden mérnöki tervezés alapját képező informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése, a településtervezés és rendezés, a környezetvédelem, a közműüzemeltetés és nyilvántartás támogatása, a műemlékvédelem támogatása.
  Az elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak a geoinformatika gyakorlati, üzemeltetési feladatainak megoldására.
 • Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:
  mérnöki végzettséggel (BSc/MSc) rendelkező diplomások esetén „geoinformatika szakmérnök szakirányú szakképzettség”, nem mérnökök esetén „geoinformatikai szakember”.
 • A képzésben résztvevők köre
  Műszaki és agrár főiskolai vagy egyetemi végzettségű mérnökök, természettudományos  szakon végzett kutatók és tanárok.
 • A képzési idő és a képzés díja
  A képzési idő 4 szemeszter, 120 kredit.
  A félévi költségtérítés mértéke 2020-ban 190.000.- Ft / szemeszter..
 • A képzésre jelentkezés 
  A jelentkezési lap letöltésével és elküldésével történik meg, a hivatalos felvétel a beiratkozási lap kitöltésével zárul.
 • A képzés főbb tanulmányi területei
  Alapismeretek és szakmai törzsanyag:
  A szakot megalapozó ismeretek; informatikai, adatgyűjtési és térinformatikai alapismeretek
  Speciális szakismeretek (fakultáció):
  adatgyűjtési és térinformatikai rendszerek, adatfeldolgozó és térinformatikai szoftverek,  térinformatikai alkalmazások, építőmérnöki és mérnökgeodéziai technikák alkalmazási területei, menedzsment ismeretek.
 • Az ismeretek ellenőrzési rendszere
  Az ismeretek ellenőrzési rendszere házi feladatok megoldásából, és modulonkénti írásbeli vizsgákból, majd a teljes kurzus zárásaként szakdolgozat elkészítéséből, és záróvizsgából tevődik össze.  
 • Képzési forma
  A képzés távoktatásos formában folyik, de minden egyes modul esetén 2 vagy 3 napos konzultációt biztosítunk, amelyek csütörtök-péntek-szombati elfoglaltságot jelentenek. A modulokról a mellékelt tájékoztatók adnak bővebb információt..

Üzleti információmenedzsment szakmérnök / szakember

 

A szakirányú továbbképzés neve

Üzleti információmenedzsment szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak
Határozat száma: FF/886-4/2012

Képzési forma: levelező
A képzési idő: 4 félév, összesen 351 kontaktóra, hetente szombatonként
Képzés helye: Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, Székesfehérvár

Jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettség

Finanszírozási forma: önköltséges, 300 000 Ft / félév

Jelentkezési határidő: minden év augusztus 31.,

A jelentkezés az alábbi jelentkezési lapon a következő E-mail címen történik: to@amk.uni-obuda.hu 

A jelentkezési laphoz kérjük csatolja a diplomamásolatát!

Megszerezhető szakképzettség:

Szakmérnök üzleti információmenedzsment szakon
Bachelor of Engineering Specialise Business Information Management

Megszerezhető végzettség a szakember képzés esetén:

Üzleti információmenedzsment szakember
Business Information Management Specialist

Képzési cél

Az üzleti életben dolgozók számára nélkülözhetetlenné vált a vállalatirányítási információs rendszerek eszközeinek mint az SAP vagy a Microsoft Dynamics ismerete. A továbbképzés célja olyan magasan kvalifikált gyakorlati szakemberek képzése, akik alapképzettségük mellett képessé válnak komplex szemlélettel, elemzőképességgel és megfelelő kompetenciákkal mérlegelni és megoldani a vállalatirányítási rendszerek rövid- és hosszútávú problémáit. A gyakorlatorientált képzés során piacképes tudást biztosítunk a vállalatok üzleti folyamatainak menedzseléséhez, azok programozásához. Az informatikai és a gazdasági megközelítés integrálásával képessé válnak a különböző szakterületek, projektek menedzselésére és vezetésére. Az üzleti folyamatokban szükséges adatfeldolgozás és elemzés módszereinek elsajátításával a döntések megalapozottságát, a kockázatok csökkentését érhetik el a vállalatok tevékenységében.

Érdeklődni lehet:

Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 45. 
Tel/fax: +36 (22) 200-422
E-mail: to@amk.uni-obuda.hu

Üzleti információmenedzsment tantervi táblázata (érvényes 2016.09.01-től)

Tantárgyi tematikák

 

Számítógép-hálózati szakmérnök / szakember

Javasolható azoknak, akik régen, illetve nem hálózatos szakirányon végeztek.

A szakirányú továbbképzés neve

számítógép-hálózati szakmérnök illetve számítógép-hálózati szakember
Rendeleti szám: 8/1999. (II. 1.) OM rendelet

A felsőoktatási intézmény/kar neve
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, Székesfehérvár

A jelentkezés feltétele
Egyetemi vagy főiskolai oklevél.

A képzés indításának feltétele
A képzés legalább 10 fő jelentkezése esetén indul.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség
Mérnöki végzettség esetén: szakmérnök, számítógép-hálózati szakon. Egyéb egyetemi, főiskolai végzettség esetén: számítógép-hálózati szakember.

A képzés célja
A számítógép hálózatok hazai és világméretű elterjedését figyelembe véve olyan szakmérnökök képzése, akik képesek a gazdaság, a pénzügy, az államigazgatás területén telepíteni kívánt hálózatok tervezésére, működtetésére, továbbá rendszeradminisztrátori, supervisori feladatokat is elláthatnak.

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak
Számítógép hálózatok rendszertechnikája, hálózati operációs rendszerek, információfeldolgozás hálózatban, hálózatok üzemeltetése.

Specializálódási lehetőségek
Tudásalapú rendszerek, projekt menedzsment, számítógépes grafika.

Elhelyezkedési lehetőségek
Közepes és nagyvállalatok hálózatának tervezésében résztvevő, üzemeltető, hálózati adatfeldolgozó rendszerek tervezője, programozója, Web áruházak készítése.

Képzési jellemzők

 • Időtartama: 3 félév
 • Gyakorisága: hetente (szombati napokon, félévenként maximum 14-szer)​
 • Helyszíne: Alba Regia Műszaki Kar, Székesfehérvár
 • Költségtérítés díja: 250 ezer Ft/félév
 • Jelentkezési határidő:
  • a szeptemberben induló képzésre augusztus 31.
  • a februárban (keresztfélév) induló képzésre január 31.

Számonkérés és záróvizsga

A számonkérés módja
Általában írásbeli vizsgákon, de több esetben gyakorlati feladatok megoldásával vagy tanulmány készítésével történik a számonkérés.

A záróvizsgára bocsátás feltételei
Félévvégi vizsgák teljesítése, szakdolgozat készítése.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: jelentkezési lapon  vagy levélben vagy személyesen, csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat

Érdeklődni lehet:
Kapcsolattartó: Major-Perlaki Andrea, tanulmányi osztályvezető
Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
Tel/fax: +36 (22) 200-419
E-mail: to@amk.uni-obuda.hu

szakfelelős: dr. Nagy Rezső
E-mail: nagy.rezso@amk.uni-obuda.hu

Tanterv

Tantervi kód Tantárgy neve
fél-év
ea
 gy
k.
kr.
Össz- óra
Kredit
A. ALAPOZÓ TÖMB              
KSZRT11SHK Számítógép hálózatok rendszertechnikája I.
1
20
10
v
8
30
8
KSZHO11SHK Hálózati operációs rendszerek I.
1
22
8
v
8
30
8
KSZIF11SHK Információfeldolgozás hálózatban I.
1
20
10
v
7
30
7
KSZDJ11SHK Digitális jelfeldolgozás
1
20
10
v
7
30
7
B. SZAKMAI TÖMB              
KSZRT21SHK Számítógép hálózatok rendszertechnikája II.
2
20
10
v
8
30
8
KSZHO21SHK Hálózati operációs rendszerek II.
2
23
22
v
10
45
10
KSZIF21SHK Információfeldolgozás hálózatban II.
2
15
15
v
8
30
8
KSZHU11SHK Hálózatok üzemeltetése I.
2
5
10
f
4
15
4
KSZRT21SHK Számítógép hálózatok rendszertechnikája III.
3
20
10
v
8
30
8
KSZIF21SHK Információfeldolgozás hálózatban III.
3
15
15
v
8
30
8
KSZHU11SHK Hálózatok üzemeltetése II.
3
20
10
v
7
30
7
  Választható tárgy /*1/
3
20
10
v
7
30
7

 

II. Választható tárgyak:
  Választható tárgy
félév
e
l
k
kr
kredit
Tantárgy-program
KSZGI11SHK Gazdasági ismeretek
2
20
10
v
7
30
 
KSZTR11SHK Tudásalapú rendszerek
2
20
10
v
7
30
 
KSZSG11SHK Sz.gépes grafika és mérnöki terv.rendszerek
2
20
10
v
7
30
 

Tematikák

Birtokrendező mérnök

Kifutó képzés, utoljára indult: 2015. szeptemberben.

Szakképzettség: okleveles birtokrendező mérnök
Képzési forma: levelező
Képzési idő félévekben: 4 félév

Képzési cél: A képzés célja olyan birtokrendező mérnökök képzése, akik képesek – a birtokrendezés tulajdonjogi és földhasználati (térképi, és szöveges adatbázisban tárolt) adatok regisztrálásán, nyilvántartásán, dokumentálásán alapulva és a fenntartható földhasználati stratégiák ismeretében – a gazdaságosan művelhető birtokok, családi gazdaságok, ésszerűen használható és az érdekelt felek bevonásával kialakítható birtokszerkezet megvalósítására, a mezőgazdasági termelőtevékenység és a munkavégzés feltételeinek, az agrárgazdálkodás és az életminőség optimumának figyelembevételével. A végzettek képesek a birtokrendezésbe bevont terület átméretezésére, a termelési és közösségi célok érdekében–, valamint az említett szakmai, gazdasági és ökológiai szempontok alapján. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Gyakorlati képzés: A szakmai gyakorlat külső terepen, gyakorló helyszíneken elkészített környezeti hatáselemzés (2. félévben), esettanulmány, illetve vidékfejlesztési stratégia kidolgozása (3. félévben).

Esettanulmány I.: Környezeti hatáselemzés, GMLSKÖHAA 3. félév, krit.köv., 0+6 aláírás, 0 kredit 
Esettanulmány II.: Helyi vidékfejlesztési stratégia kidolgozása GMLSHVSKA 4. félév, krit.köv., 0+6 aláírás, 0 kredit

Tagozat
Képzési program
Tantervi táblázat
Érvényes
levelező
 2011.09.01-től

Tantárgyi tematikák

Mechatronikai Mérnök

Szakképzettség: mechatronikai mérnök

Képzési forma: nappali, levelező

Képzési szint: Mesterképzés (MSc)

Képzési idő: 4 félév

A képzés célja:
Mechatronikai mérnökök képzése, akik képesek világszínvonalon a gépészetet az elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni, alkalmasak mechatronikai berendezések, folyamatok és rendszerek, valamint intelligens gépek koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, gyártástervezésére, valamint üzemeltetésére és karbantartására. Képesek mechatronikai rendszerekhez szükséges új technológiák, eljárások, anyagok kifejlesztésére, bevezetésére; magasabb szintű vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, és nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására.

Választható specializáció:
Intelligens robotrendszerek mechatronikája

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamot elérő egybefüggő, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény, szorosan kapcsolódik a diplomamunkához.

A duális képzésben részt vevőknek minden szorgalmi időszakot vállalati gyakorlat követ.

A felvételi tudnivalókról itt tájékozódhat.

Tagozat
Képzési program
Tantervi táblázat
Érvényes
nappali E tanterv
2017.09.01-től
levelező E tanterv
2017.09.01-től
levelező D tanterv
 2013.09.01-től

Tantárgyi tematikák

Geoinformatikus Mérnök

Szakképzettség: geoinformatikus mérnök

Képzési forma: nappali, levelező

Képzési szint: Mesterképzés (MSc)

Képzési idő: 

A képzés célja:
A geoinformatikus mesterképzés célja olyan geoinformatikus kutatók, elemzők képzése, akik természettudományos, matematikai, informatikai és angol nyelvi alap- és gyakorlati ismereteikre alapozva, képesek a geoinformatika tudomány alkotó művelésére. Felkészültségük alapján a geoinformatikus képes a földrajzi helyhez kötődő, térbeli jelenségek, folyamatok és információk értelmezésére, valamint képes problémamegoldási, tervezési, fejlesztési, üzemeltetési, irányítási és tanácsadási feladatok ellátására a geoinformatikai rendszerek, a döntéstámogató rendszerek és a szakértői rendszerek működtetésében. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Közigazgatás-szervező / Igazgatásszervező alapszak

Kifutó képzés, utoljára indult: 2014. szeptemberben.

Szakképzettség: közigazgatás-szervező alapképzési szak általános igazgatási szakirány; igazgatásszervező alapképzési szak ingatlan-nyilvántartói szakirányon

Képzési forma: nappali, levelező
Képzési idő félévekben: 6 félév

Képzési cél: A képzés célja olyan közigazgatás-szervezők, igazgatásszervezők képzése, akik a közigazgatás módszertanának, céljainak és gyakorlati technikájának, továbbá az államtudományok, a jog alapjainak és a jogalkotás, jogalkalmazás módszereinek, a jogrendszer intézményei működésének, gazdálkodásának, valamint az igazgatásszervezés és a közigazgatási szervezői tevékenységhez kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak ismeretében alkalmasak igazgatási feladatok megoldására, közigazgatási döntések előkészítésére, végrehajtására, az önkormányzati és más közigazgatási szervek működésének szervezésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Gyakorlati képzés: 

 • a 2. és a 4. félév után 5-5 hét közigazgatási szakmai gyakorlat (kritérium követelmény) közigazgatás-szervező alapszakon
 • a 2. és a 4. félév után 3-3 hét közigazgatási szakmai gyakorlat (kritérium követelmény) igazgatásszervező alapképzési szakon

Képzési program: 

 • Igazgatásszervező alapszak (pdf)
 • Közigazgatás-szervező alapszak (pdf)

Tanterv

 • Igazgatásszervező alapszak
  • Nappali (xls)
  • Levelező (xls)
 • Közigazgatás-szervező alapszak
  • Nappali (xls)
  • Levelező (xls)

Tantárgy tematikák:
Közigazgatás-szervező (tömörítve az összes tematika) (további tematikák)
Igazgatásszervező (tömörítve az összes tematika) (GEO Intézményi tájékoztató)
Tantárgyi tematikák 2014/2015. 2. félév

Földmérő és földrendező mérnök alapszak

Szakképzettség: földmérő és földrendező mérnök

Képzési forma: nappali, levelező

Képzési szint: Alapképzés (BSc)

Képzési idő: 7 félév (6 félév oktatás + 1 félév gyakorlat)

A képzés célja:
Olyan szakemberek képzése, akik a geodézia különböző szakterületein (általános geodézia, földügy, mérnökgeodézia, fotogrammetria, távérzékelés, térinformatika) a terepi mérési és távérzékelési technológiák alkalmazása, a helyhez kötött adatok feldolgozása, a térbeli információk megjelenítése terén, valamint a kapcsolódó jogi és gazdálkodási tudományokban általános jártassággal rendelkeznek, felkészültek a munkaerő-piaci belépésre. Képesek a mérési, feldolgozási, nyilvántartási, információszolgáltatási és tervezési szakterületeken használatos korszerű technológiák alkalmazására. Elsajátítják és alkalmazzák a környezetbarát és környezetkímélő technológiákat.

Választható specializáció:

 1. Geoinformatika
 2. Földrendező

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódó intézeti gyakorlati képzésből [két hét geodézia terepgyakorlat (kritérium feltétel), két hét felmérés terepgyakorlat, két hét komplex terepgyakorlat], valamint egy összefüggő (tíz hét) szakmai gyakorlatból. A gyakorlatok kreditértéke összesen 30 kredit.
A duális képzésben részt vevőknek minden szorgalmi időszakot vállalati gyakorlat követ.

A felvételi tudnivalókról itt tájékozódhat.

Tagozat
Képzési program
Tantervi táblázat
Érvényes
nappali E tanterv
2017.09.01-től
levelező E tanterv
2017.09.01-től
nappali D tanterv
2014.09.01-től
levelező D tanterv
2014.09.01-től
nappali NYME tanterv
2011.09.01-től
levelező NYME tanterv
2011.09.01-től

Tantárgyi tematikák

Választható és kritériumtárgyak

Mérnökinformatikus alapszak

Szakképzettség: mérnökinformatikus

Képzési forma: nappali

Képzési szint: Alapképzés (BSc)

Képzési idő: 7 félév

A képzés célja:
Mérnökinformatikusok képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások adat- és programrendszereinek tervezési, fejlesztési feladatainak ellátására, valamint azok telepítési és üzemeltetési feladatainak megoldására. Manapság szinte nincs olyan vállalat, vállalkozás, szervezet, ahol ne lenne rájuk szükség: évek óta jelentős érdeklődés érzékelhető a munkaerőpiac részéről a műszaki informatikus végzettségűek iránt. Nem véletlen, hogy az elmúlt években ez az egyik legnépszerűbb szak a jelentkezők körében.

Választható specializáció:
E tanterv:

 1. Big Data és üzleti intelligencia
 2. Felhő szolgáltatási technológiák és IT biztonság

D tanterv:

 1. Ambiens rendszerek
 2. Informatikai biztonság és rendszermérnök
 3. Vállalati információs rendszerek

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat legalább nyolc hét időtartamú (2012. szept. 1. előtt tanulmányaikat megkezdők esetén 6 hét), szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat.
A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.
A duális képzésben részt vevőknek minden szorgalmi időszakot vállalati gyakorlat követ.

A felvételi tudnivalókról itt tájékozódhat.

Tagozat
Képzési program
Tantervi táblázat
Tanterv gráf
Ekvivalencia
Érvényes
nappali E tanterv
2017.09.01-től
nappali D tanterv
 
2012.09.01-től
nappali C tanterv
     

Tantárgyi tematikák

Választható és kritériumtárgyak

Műszaki Menedzser alapszak

Szakképzettség: műszaki menedzser

Képzési forma: nappali

Képzési szint: Alapképzés (BSc)

Képzési idő: 7 félév

A képzés célja:
A műszaki és természettudományi ismeretek mellett a gazdálkodási és szervezéstudományi tudás megszerzése. A gazdálkodási mérnökök a műszaki technológiákhoz, eszközökhöz, mint termékekhez, szolgáltatásokhoz viszonyulnak. Feladatuk ellátásához informatikai, pénzügyi és humán folyamatokat is irányítaniuk kell. Az alapszak főleg azoknak a fiataloknak javasolt, akik műszaki, természettudományos beállítottságuk mellett jó kommunikációs készséggel, kreativitással rendelkeznek, érdeklődnek a gazdasági élet folyamatai iránt, és örömüket lelik a kapcsolatteremtésben.

Választható gazdasági specializációk:

 1. Minőségmenedzselési
 2. Szolgáltatás menedzsment

Választható műszaki modulok:

 1. Létesítménygazdálkodás
 2. Vállalati logisztika

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.
A duális képzésben részt vevőknek minden szorgalmi időszakot vállalati gyakorlat követ.

A felvételi tudnivalókról itt tájékozódhat.

Tagozat
Képzési program
Tantervi táblázat
Érvényes
nappali E tanterv
2017.09.01-től
nappali D tanterv
2014.09.01-től
nappali C tanterv
2010.09.01-től

Tantárgyi tematikák

Választható és kritériumtárgyak