Kari testületek, bizottságok

Kari Tanulmányi Bizottság (KTB)

A hivatalból, illetve a hallgató által kezdeményezett tanulmányi ügyekben első fokon a Kari Tanulmányi Bizottság jár el. A KTB első fokon jogosult eljárni minden olyan hallgatói kérelem esetén, amelyet a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) nem utal más szerv hatáskörébe, így különösen (a) a kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése; (b) jogviszony szüneteltetésére irányuló kérelmek engedélyezése; (c) vendéghallgatói jogviszony engedélyezése; (d) a szakok, a karok, illetve az intézmények közötti átvétel; (e) az Egyetemen belül második szak-, szakirány felvétele. A bizottság szótöbbséggel határoz. Az első fokon hozott határozat (döntés) ellen a hallgató a TVSZ 13. §-ban szabályozott módon nyújthatja be a jogorvoslati kérelmét.

A Kari Tanulmányi Bizottságnak 7 tagja van: oktató (5 fő), HÖK képviselői (2 fő).

A Kari Tanulmányi Bizottság oktató tagjait a Kari Tanács választja három évre, a hallgatói tagjait a Kari Hallgatói Önkormányzat delegálja.

Oktatói tagok: Takács Éva (elnök), Dr. Tarsoly Péter, Bekk Tímea, Dávid András, Módné Takács Judit
(X/25/2023.09.29. AMK határozat, X/26/2023.09.29. AMK határozat, X/27/2023.09.29. AMK határozat, X/28/2023.09.29. AMK határozat, X/29/2023.09.29. AMK határozat).

HÖK tagok: Katona Bence, Harcsa Balázs

Kari Kreditátviteli Bizottság (KÁB)

Más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben, vagy saját intézményben szerzett kreditek elismeréséhez az ismeretek egyezésének mértékét a Kari Kreditátviteli Bizottság állapítja meg. A Kari Kreditátviteli Bizottság a hallgató kérelmében foglaltak, a vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatok alapján dönt. A kredit-beszámításra vonatkozó részletes szabályokat a TVSZ 33. §-a tartalmazza.

A Kari Kreditátviteli Bizottságnak 5 tagja van.

A Kari Kreditátviteli Bizottság oktató tagjait a Kari Tanács választja három évre.

Oktatói tagok: Takács Éva (elnök), Dr. Tarsoly Péter, Bekk Tímea, Dávid András, Módné Takács Judit
(X/25/2023.09.29. AMK határozat, X/26/2023.09.29. AMK határozat, X/27/2023.09.29. AMK határozat, X/28/2023.09.29. AMK határozat, X/29/2023.09.29. AMK határozat).

Kari Minőségirányítási Bizottság

A Karon a minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos operatív feladatok ellátására, valamint a Karon folyó képzési és kutatási tevékenység ellenőrzésére Kari Minőségirányítási Bizottság működik.

A Kari Minőségirányítási Bizottságnak 4 tagja van: hivatalból a kari minőségügyi megbízott (1 fő), delegálás útján oktató (2 fő), HÖK képviselője (1 fő).

A Kari Minőségirányítási Bizottság oktató tagjait a Kari Tanács választja három évre, a hallgatói tagjait a Kari Hallgatói Önkormányzat delegálja.

Kari minőségügyi megbízott: Fejes Gábor

Oktatói tagok: Dr. Katona János, Módné Takács Judit (X/31/2023.09.29. AMK határozat, X/32/2023.09.29. AMK határozat)

HÖK képviselő: Harcsa Balázs

Kari Oktatási Bizottság

A Karon oktatással kapcsolatos operatív feladatok ellátásra Kari Oktatási Bizottság működik, amelynek feladata (a) a kar oktatási dékánhelyettesének segítése, (b) a karon folyó oktatási feladatok koordinálása, és a Kari Tanács számára készített oktatási előterjesztések előzetes véleményezése. A Kari Oktatási Bizottság ezeken kívül (a) véleményezi az oktatást érintő szabályzatok tervezetét, (b) véleményezt mond a képzési programokról, tantervekről, tantárgyprogramokról, gondoskodik azok folyamatos felülvizsgálatáról, (c) közreműködik az órarend kidolgozásában, koordinálja az oktatói terheléseket, (d) felügyeli az oktatási félévek (elsősorban félév elejei és félév végi) feladatok ellátását.

A Kari Oktatási Bizottságnak 14 tagja van. A Kari Oktatási Bizottság tagjai: az oktatási dékánhelyettes (1 fő), az oktatási ügyekért felelős intézetigazgató-helyettesek (3 fő), a helyi szakfelelős oktatók (1fő/szak, összesen 6 fő), a Dékáni Hivatal vezetője (1 fő), HÖK képviselője (3 fő).

HÖK képviselők: Füleki Dániel, Katona Bence, Harcsa Balázs

Kari Fegyelmi Bizottság

A fegyelmi jogkört első fokon a Kari Fegyelmi Bizottság gyakorolja.

A Kari Fegyelmi Bizottságnak 5 tagja van. A Kari Fegyelmi Bizottság tagjai: oktató (3 fő), HÖK képviselői (2 fő).

A Kari Fegyelmi Bizottság oktató tagjait a Kari Tanács választja három évre, a hallgatói tagjait a Kari Hallgatói Önkormányzat delegálja.

Oktatói tagok: Dr. Udvardy Péter, Dr. Nagy Gábor, Dr. Beszédes Bertalan (X/33/2023.09.29. AMK határozat, X/34/2023.09.29. AMK határozat, X/35/2023.09.29. AMK határozat).

HÖK képviselők: Harcsa Balázs, Máté Balázs.

Kari Nemzetközi Mobilitás Bírálóbizottság

A Kari Nemzetközi Mobilitás Bírálóbizottság Karra beérkező mobilitási pályázatokat szakmailag értékeli és előre meghatározott, a pályázati felhívásban közzétett értékelési szempontok alapján rangsorolja. (II/9/2024.03.19. AMK határozat)

A Kari Nemzetközi Mobilitás Bírálóbizottságnak 3 tagja van:

 • hivatalból a nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes, aki a bizottság elnöke (1 fő),
 • delegálás útján:
  1. a kari nemzetközi koordinátor (1 fő),
  2. a kari HÖK delegált képviselője (1 fő)
 • Szakmai Tanácsadó Testület

  Kar vezetésének tanácsadó testülete a Szakmai Tanácsadó Testület, amely a Kar kimagasló tapasztalatokkal rendelkező vezető oktatóiból, valamint az oktatás és az ipar területéről meghívott vezető szakemberekből áll. A Testület tagjait a Kari Tanács véleményének kikérését követően, a dékán kéri fel.

  A Kar által, az egyetemi jogorvoslati bizottságba delegált tag: Dr. Borbély József (X/36/2023.09.29. AMK határozat)