Tudományos műhelyek, kutatási területek

Karunkon 3 intézetben, 11 kutatóműhelyben folyik tudományos kutatás. A legtöbb kutatási projekt alkalmazott kutatás, gyakran az ipari partnerekkel együttműködésben, azok igényeinek kiszolgálására indult. Kutatóműhelyeink általában kis létszámúak, de a műhelyeink közötti együttműködés multidiszciplináris megközelítést tesz lehetővé. Törekszünk kutatási együttműködést kialakítani hazai egyetemekkel, ipari partnerekkel és külföldi kutatócsoportokkal is. Az utóbbi évek jelentős laborfejlesztései lehetőséget teremtenek igényesebb mérések, szimulációk elvégzésére.

A 2022. év válogatott publikációi, amely a karunkon preferált tématerületeket is tükrözik.

 1. Simon, Gyula; Ratosi, Mark ; Vakulya, Gergely
  Automatic Measurement of Digital Cameras’ Exposure Time Using Equivalent Sampling
  IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT 71 pp. 1-10. Paper: 5015110 , 10 p. (2022)
 2. Módné Takács, Judit ; Pogátsnik, Monika ; Kersánszki, Tamás
  Improving Soft Skills and Motivation with Gamification in Engineering Education
  In: Auer, Michael E.; Hortsch, Hanno; Michler, Oliver; Köhler, Thomas (szerk.) Mobility for Smart Cities and Regional Development – Challenges for Higher Education : Proceedings of the 24th Internatnal Conference on Interactive Collaborative Learning Cham, Svájc : Springer International Publishing (2022) pp. 823-834. Paper: Chapter 81 , 12 p.
 3. Hajnal, Éva ; Kovács, Levente  ; Vakulya, Gergely
  Dairy Cattle Rumen Bolus Developments with Special Regard to the Applicable Artificial Intelligence (AI) Methods SENSORS 22 : 18 p. 6812 , 16 p. (2022)
 4. J. Qi, Q. Meng, L. Zhang, X. Wang, J. Gao, L. Jing, and T. Jancsó, “Contributing Factors and Trend Prediction of Urban-Settled Population Distribution Based on Human Perception Measurement: A Study on Beijing, China,” REMOTE SENSING, vol. 14, no. 16, p. 3965, 2022.
 5. R. Lakner, Á. Orosz, B. S. How, and F. Friedler, “Synthesis of Multiperiod Heat Exchanger Networks: Minimum Utility Consumption in Each Period,” COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING, vol. 166, 2022.

Beágyazott mikrokontrollerek alkalmazása

 • beágyazott hibrid kontrollerek
 • rekonfigurálható analóg áramkörök
 • FPAA alkalmazástechnikája
 • robusztus áramköri megoldások

Beltéri lokalizáció

Beltérben sajnos nem létezik a GPS-hez hasonlóan általánosan használható eljárás, de számos ígéretes és napjainkban is fejlődő technológia áll rendelkezésre, melyek közül az alkalmazás követelményeinek és kényszereinek figyelembevételével lehetséges a legmegfelelőbb módszer, vagy azok kombinációjának alkalmazása. A kutatócsoport jelentős tapasztalatokkal rendelkezik az alábbi technológiák területén:

 • Hang-, rádió-, fény- és kép-alapú szenzorok fejlesztése és alkalmazása
 • Robusztus helymeghatározó módszerek és eljárások fejlesztése
 • Hibrid lokalizációs rendszerek fejlesztése
 • Valós idejű helymeghatározási módszerek fejlesztés

Fotogrammetriai kutatások

A kutatók elsősorban alkalmazott fotogrammetriai, kisebb részben távérzékelési, azonon belül városökölógiai kutatásokban vesznek részt.
Főbb kutatási területek:

 • Fotogrammetriai tájékozások automatizálhatóságának vizsgálata.
 • Új minta- és alakegyeztető algoritmusok kidolgozása digitális sztereóképpárok alapján.
 • Durvahiba-szűrési eljárások összehasonlító elemzése.
 • Nemlineáris fotogrammetriai feladok megoldásánál a Jacobi-féle középérték képzéssel és a Gauss-féle legkisebb négyezetek módszerével végzett kiegyenlítési eljárás ötvözése egy eljárásba a számítási/feldolgozási hatékonyság növelése érdekében.
 • Digitális domborzatmodellek előállítása, pontossági vizsgálata.
 • Digitális domborzat- és felszínmodellek alkalmazási lehetőségei
 • UAV komplex rendszerek terepi kalibrációja
 • Kamera kalibráció laborban
 • Földi lézerszkenneres mérések
 • Pontfelhők feldolgozása

Intelligens adatelemzés

A kutatócsoport elsősorban alkalmazott adatelemzési kutatásokban vesz részt, leíró, feltáró, jósló és előíró statisztikai elemzéseket készít alap és alkalmazott kutatási feladatokban. Adatelemzéseikben az adatbányászati módszerek mellett használják a bioinspirált módszereket (genetikus algoritmusokat, fuzzy rendszereket, neurális hálókat – ezen belül a mélyelemzéseket és önszervező térképeket) a klasszikus matematikai statisztikai módszerekkel ötvözve.

Néhány korábbi feladat: kézírás felismerés, nemzetközi kézírási adatbázis létrehozása, ökológiai adatbázisok szakértői elemzése, kontextus és szemantikai elemzés hatékonyságának vizsgálata automatikus szövegosztályozási feladatokban, optikai minőség-ellenőrzés javítása MI módszerekkel, tehén bendőszonda adatelemző algoritmusainak fejlesztése.

Ipar 4.0 kutatások

A kutatócsoport feladatának tekinti:

 • az oktatási és kutatási tevékenység fejlesztését,
 • az oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztését,
 • a kutatásszervezés és a menedzsment fejlesztését,
 • kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység folytatását.

A kutatócsoport további célja az ipar és az egyetem együttműködésének elősegítése valamint, az egyetem az ipari igényeknek megfelelő szolgáltatóképességének megerősítés, a gyakorlati műszaki oktatás alapjainak megszilárdítása.

Mérnökpedagógia kutatások

Empirikus pedagógiai és pszichológiai kutatások folytatása a felsőoktatás-pedagógia területén, a műszaki, az informatikai és a biztonságtudományok határterületein.
Kutatási területek:

 • A munkaalapú tanulás, gyakorlati képzés, duális képzés.
 • Pályaorientáció, pályaattitűd vizsgálatok a műszaki képzések területén.
 • Nem kognitív készségek szerepe és fejlesztése a mérnökképzésben.
 • Oktatásmódszertani kérdések, elearning tananyagok az oktatásban.
 • A tanulás tényezői, tanulás IKT támogatása.
 • Ember-számítógép interfészek, kognitív-infokommunikáció
 • Kognitív és szociális folyamatok szabályozása.
 • A különböző oktatási környezetek módszertani vizsgálata.
 • Kiberbiztonság az oktatásban
 • Az önismeret és a személyiségfejlesztés szerepe a mérnöki képzésben/duális képzésben.
 • Statisztikai módszerek szerepe a mérnöki tudományokba

Robotizálás

Az ipari automatizálás, valamint a mobilrobotika területén folytatunk alkalmazott kutatásokat többnyire ipari partnerekkel együttműködve.
Kutatási területek:

 • „Plug and Play” koncepció a laborautomatizálás területén mobilrobotok alkalmazásával.
 • Virtuális valóság az ipari robotikában.
 • Robotizált hegesztés.
 • Drónok alkalmazása a hadászatban.
 • Frekvenciakomponensek valósidejű követése a rezgésdiagnosztikában.

Sport – Innováció – Menedzsment

A kutatóműhelyünk vizsgálatai fókuszában a sportgazdaságtan áll, ami alkalmas mind város-, mind regionális, mind nemzetfejlesztésre. Hozzákapcsolódón a kutatások középpontjában a mikro-, mezo- vagy makroszinten értelmezett működési, üzleti versenyképesség van, amelynek három pillérét jelentik a különböző gazdasági rendszerek, a különböző működési modellek, illetve a nemzetközivé válás különböző formái. Funkcionális megközelítésében fontos teret kap a sportmarketing, a sportinnováció és a HR kérdések a sportban, melyek hármas, így üzleti, társadalmi és kapcsolódó sportszakmai vonatkozásai. Sportgazdaságtani szempontból a téma a következő tématerületeket tartalmazza: a szabadidő, illetve a hivatásos sport, annak az öt médiaképességi feltételnek megfelelő látványsport területe, a tehetséggondozáshoz, karriermenedzsmenthez kapcsolódón az utánpótlás-nevelés. A működési modell középpontjában a különböző versenyrendszerek, sportrendezvények állnak, s ezek komplex hatásrendszerének vizsgálata.

Számelmélet

Ramsey-típusú problémák a számelméletben

A kombinatorikus számelmélet problémái a huszadik század elejétől kezdve nagy figyelmet keltettek (Erdős, Schur, Van der Waerden, Rado). Ezek ma is fontos részét alkotják a számelméletnek, melyben a magyar iskola hangsúlyos szerepet játszott és játszik (Erdős, Ruzsa, Sárközy, Szemerédi). A munkám során többek között ilyen jellegű problémákkal foglalkoztam.

Távérzékelés és térbeli adatelemzés

A kutatási csoport tagjai alapvetően távérzékelési adatok feldolgozásával és gyakorlati alkalmazásával foglalkoznak. Kiemelt kutatási terület a képfeldolgozás, mesterséges intelligencia, az adatintegráció, valamint több forrásból származó adatok elemzése a precíziós gazdálkodás támogatásában.  Digitalizáció az agráriumban, nemzetközi együttműködés egyes kutatási témákban. Mezőgazdasági jellegű kutatási témák esetén együttműködés a gazdálkodókkal.
Főbb kutatási területek:

 • Műholdas adatbányászat a raszteres térképezésben
 • Adatintegráció
 • Digitalizáció az agráriumban
 • Képosztályozási módszerek: objektum-alapú képfeldolgozás (OBIA), mesterséges intelligencia: döntési fák, véletlenszerű erdők, neurális hálózatok stb.
 • Növény monitoring
 • UAV szerepe a táblán belüli elemzésekben
 • Nedvességbecslés távérzékelési módszerekkel, becslési modellek kutatása
 • Aszály monitoring
 • Termésmennyiség és növénytermesztést befolyásoló tényezők összefüggésének kutatása
 • Precíziós gazdálkodás
 • Térinformatika szerepe az agrár adatok kezelésében, elemzésében és információ nyerésben
 • A távérzékelés gyakorlati alkalmazásai; pl. földhasználat változásának térképezése, városi környezet térképezése 
 • Döntéstámogatás térinformatikai módszerekkel
 • Domborzatmodellek előállítása, domborzati elemzések
 • Az adatok minőségi és bizonytalansági kérdései

Térinformatikai kutatások

Archív távérzékelési adatok pontos georeferenciájának létrehozása modern, a fotogrammetriában bevált algoritmusok implementálásával.
Differenciálegyenletekkel leírható földfizikai problémák numerikus modellezése véges differenciák módszerével. 
A georeferált műholdfelvételek idősoros elemzése a földhasználat, ill. birtokszerkezet változásainak kimutatására.

Térbeli adatok gyűjtése és elemzése városi és regionális szinten. A térbeli adatok adatbázisba szervezése és implementálása okosváros alkalmazásokhoz.
Crowdsourcing alapú, környezeti jellemzőket leíró téradatok vizsgálata. A téradatok magukba foglalnak fizikai (zaj, légszennyezés) és társadalmi (szubjektív biztonságérzet) adatokat.

Virtuális valóság

Az iparral kapcsolatos virtuális térben történő oktatási platformok területén folytatunk alkalmazott kutatásokat többnyire ipari partnerekkel együttműködve.

Kutatási területek:

 • Virtuális valóság az ipari robotikában.
 • Robotizált hegesztés.
 • Telemanipuláció a laborautomatizálás területén.
 • VR készségfejlesztés