Nyelvi követelmények

A VÉGBIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELE:

Minden nappali alapképzésben résztvevő hallgatónak KRITÉRIUM TÁRGYként fel kell vennie kettő (akik 2012 előtt kezdték tanulmányaikat, nekik csak egy), az egyetem által meghirdetett angol nyelvű szakmai kurzust, és teljesítenie kell, az arra előírt számonkérést. Ameddig a hallgató nem tesz eleget e kötelezettségének, igazolt nyelvtudás hiányában végbizonyítvány nem adható számára, hallgatói jogviszonya pedig szünetel. 

A kritériumtárgy kiválasztása háromféle formában történhet:

  1. A kar által meghirdetett, a minta tantervben szereplő szakmai tárgyat a hallgató (ha korábban azt magyar nyelven még nem teljesítette) angol nyelven felveszi, és ezen a nyelven teljesíti a tárgy eredeti követelmény rendszerét. A tárgy ebben az esetben a tantárgy eredeti kreditértékével szerepel. A hallgató a tanterve szerinti idegen nyelven oktatott tárgyak mindegyikét felveheti, ha korábban azokat magyar nyelven még nem teljesítette.
  2. A hallgató a kar által angol nyelven meghirdetett olyan kurzust választ, amely(ek) követelményeit magyar nyelven korábban már teljesítette. A számonkérési formája évközi jegy, a tárgy óraszáma két-három óra/hét, terjedelme egy félév. A kurzus ebben az esetben beszámítható szabadon választható tárgynak két kredit értékkel.
  3. A kar (vagy más kar) által meghirdetett, de nem a hallgató mintatantervében szereplő szakmai tárgyat is felvehet a hallgató angol nyelven. A számonkérés formája évközi jegy, a tárgy óraszáma két-három óra/hét, terjedelme egy félév. A kurzus ebben az esetben beszámítható szabadon választható tárgynak.

Az alábbi tájékoztatók szemléltetik a nyelvi követelményeket az Óbudai egyetemen: